Niepubliczne Przedszkole Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny

Rodo

1. Administratorem danych osobowych oraz danych osobowych, w tym wizerunku mojego dziecka jest Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Legionowie z siedzibą przy ul. Sowińskiego 17, 05-120 Legionowo, e-mail:przedszkolemsf@gmail.com, tel: 22 784 03 04
2. Celem przetwarzania danych jest: realizacja zadań statutowych Przedszkola w tym zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych; promocja Przedszkola (strona internetowa, przedszkolny profil Facebook, przedszkolna kronika).
3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej pisemnie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2, dochodzenia związanych z nimi roszczeń oraz przez okres przechowywania zgodny z i wymagany przepisami prawa.
5. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji powyżej określonego celu (czyli np. brak możliwości odbierania dzieci w zastępstwie za rodziców).
9. Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
10. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.
11. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:
• osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
• podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).